אורית לוי

חשבת האגף
מבנה אגף חירום וביטחון הר הצופים
02-5881669
oritl@savion.huji.ac.il