טופס אישור כניסת רכב -ספק

ידוע לי כי תווית זו, מאפשרת כניסה לקמפוס הר הצופים(מלבד אזורי חנייה: מס' 1 - חניון מדעי חברה
ומנהלה ומנהרת האוטובוסים), קמפוס גבעת רם וקמפוס רחובות.

אני מתחייב בזאת:

1. להדביק תו זה, בחזית הרכב ובמקום בולט בצידה החיצוני של שמשת הרכב הקדמית.

2.למלא בקפדנות אחר הוראות החנייה ולהחנות את הרכב אך ורק במקומות החנייה המסומנים והמותרים לכך ע"פ סוג התו שברשותי.

3. הזכות לחנייה מותנית בהימצאות מקום חנייה פנוי, בחניונים בהם רשאי/ת בעל/ת התו לחנות.

4. להחנות את הרכב בצורה מסודרת, ע"פ הסימונים שבמגרש ובדרך שאינה מהווה מטרד או הפרעה להולכי רגל ולכלי רכב אחרים.

5. לא להחנות את הרכב בחניוני האוניברסיטה לפרק זמן ארוך מ-24 שעות ללא אישור קצין הביטחות.

6.להודיע למחלקת הביטחון על גניבת הרכב, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ- 12 שעות מרגע היוודע הדבר.

7. לא להעביר את התווית ו/או הרכב) לאחר שהודבקה עליו תו החניה, (לשימוש אדם אחר, כולל בני משפחה ואחרים לשם כניסה או תנועה בתחום האוניברסיטה העברית.

8. להסיר את תו החנייה ולהעבירו ליחידת הביטחון בקמפוס) גם אם התו ניזוק בעת הסרתו( לפני מכירת הרכב או בעת השבתתו.

9. ידוע לי, כי אם לא אמלא אחר הוראות החנייה והתנועה בקמפוס, או אם אפר תנאי התחייבות זו, אהיה צפוי לאחד, או יותר, מהצעדים דלעיל:

א. גרירת הרכב;

ב. הדבקת מדבקת אזהרה על שמשת הרכב;

ג. הסרת תו החנייה משמשת הרכב ע"י יחידת הביטחון;

ד. שלילת הזכות לקבלת תו חנייה;

ה. נקיטת צעדים משמעתיים;

10. ידוע לי שלא אהיה זכאי/ת לכל החזר בגין תשלום עבור זכות החנייה, בין אם אחזיר את תו החנייה מיוזמתי ובין אם יוסר התו על ידי יחידת הביטחון לפני תום תקופת החנייה. קבלת תו חנייה, במקום התו שהוסר, כרוך בתשלום של 100 ש"ח .

9 + 10 =